بررسی خواقلیمی گونه Bromus tomentellus(علف پشمکی) در استان اصفهان

پیام:
چکیده:
گونه Bromus tomentellus (علف پشمکی) یکی از گونه های مقاوم به خشکی می باشد که به نسبت از گسترش و توسعه زیادی در استان اصفهان برخوردار است، بنابراین در این پژوهش برخی از مهم ترین عناصر اقلیمی موثر بر پراکنش این گونه مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی 17 متغیر اقلیمی در بازه زمانی سالانه از 43 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و کلیماتولوژی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در داخل و مناطق مجاور استان اصفهان انتخاب گردید و جهت کاهش تعداد متغیرها و تعیین عوامل موثر از تحلیل عاملی به روش تجزیه مولفه های اصلی با دوران واریماکس استفاده شد، سپس متوسط امتیازات عاملی در رویشگاه های این گونه و نواحی فاقد آن محاسبه و توزیع فضایی امتیازات عاملی در محیطSurfer ver8 ترسیم گردید. نتایج تحلیل عاملی سه عامل بارش، دما و باد و ساعات آفتابی را شناسایی کرد که این عوامل به ترتیب 70/69، 98/11 و 14/10 درصد و در مجموع 92 درصد واریانس داده ها را شامل می شوند، هم چنین نتایج نشان می دهد که دو عامل بارش و دمای سرمایشی از مهم ترین عوامل بر حضور این گونه به صورت غالب و همراه می باشد و عامل باد و ساعات آفتابی کمترین تاثیر را بر آن دارد. به طورکلی می توان اقلیم رویشی گونه علف پشمکی در استان اصفهان را در منطقه رویشی نیمه استپی شهرستان های فریدن، فریدون شهر، سمیرم، گلپایگان، خوانسار، میمه تا حوالی شهرضا و ارتفاعات استپی شهرستان های نطنز و کاشان نام برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1206499 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!