بررسی آثار سد حنا بر تغییرات سطح کشت و کاربری اراضی

پیام:
چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر احداث سد حنا (بهره برداری در 1375) بر تغییرات کاربری و پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست صورت گرفته است. برای این منظور سه تصویر ماهواره ای لندست در دوره 35 ساله (متعلق به سال های 1355، 1998 و 2011) با اعمال تصحیحات هندسی، اتمسفری و توپوگرافی مورد استفاده قرار گرفت. مناطق تحت تاثیر سد براساس تصاویر ماهواره ای و نظر کارشناسان خبره منطقه به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شد. سپس با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال، کاربری و پوشش اراضی تعیین و صحت آنها در بازدیدهای زمینی ارزیابی گردید. مطابق نتایج، صحت کاربری و ضریب کاپا برای تمامی نقشه ها به ترتیب بالاتر از ٪83 و ٪79 به دست آمد. نقشه طبقه بندی شده مربوط به سال 1998 نشان داد که حدود 704 هکتار از مراتع و زمین های کشاورزی به دلیل ساخت سد حنا تخریب شده اند. به دلیل ساخت این سد در سال 1996، زمین های کشت آبی در سال های شروع آبگیری سد (سال 1998) حدود %100 افزایش، در حالی که در سال 2011، سطح آنها نسبت به 1998 و 1976 به ترتیب تا %69 و %36 کاهش یافت. هم چنین یک کاهش 10 درصدی در وسعت مراتع از 1976 (195906 هکتار) تا 2011 (176827 هکتار) مشاهده گردید. نتایج نقشه طبقه بندی 2011 نشان داد که 425 هکتار از مخزن آب به دلیل شرایط خشک سالی شدید و بهره برداری بیش از حد کشاورزی در سال های اخیر به اراضی بدون پوشش تبدیل شده است. به طور کلی یافته های تحقیق حاضر بیانگر آن بود که سدسازی در کوتاه مدت باعث افزایش سطح اراضی کشت آبی شده است ولی بعد از 15 سال یک کاهش شدید در سطح این اراضی مشاهده گردید که می تواند به علت افزایش جمعیت و مصرف آب در بخش مسکونی، تجاری و صنعتی در منطقه باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1206501 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!