بررسی تاثیر ماساژ سطحی بر شدت درد بیماران جراحی زانو به روش آرترسکوپی

پیام:
چکیده:
زمینه
درد به عنوان یک مشکل اساسی جامعه، میلیون ها انسان را درگیر کرده است. یکی از روش های موثر برای کاهش درد پس از جراحی، تکنیک ماساژ سطحی است. ماساژ سطحی یکی از روش های ماساژ است که جهت درمان درد مورد استفاده قرار می گیرد. لذا به منظور بررسی تاثیر ماساژ سطحی بر شدت درد بیماران با جراحی زانو به روش آرترسکوپی این مطالعه صورت گرفته است.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی 60 بیمار جراحی زانو انجام گردیده است. نمونه ها به روش آسان تداومی انتخاب و سپس با تقسیم تصادفی، در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. در گروه مداخله، علاوه بر درمان های روتین، تکنیک ماساژ سطحی به مدت 20 دقیقه توسط پژوهشگر بر روی نمونه ها انجام گردید و قبل و بعد از آن شدت درد بیماران اندازه گیری و ثبت شد. در گروه کنترل تنها درمان های روتین صورت گرفت و شدت درد آنها در ابتدا و پس از 20 دقیقه اندازه گیری و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شاخص های توصیفی و آزمون های استنباطی (آزمون تی مستقل، تی زوج و کای دو) با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS ویرایش 15 انجام گردید.
یافته ها
یافته های مطالعه نشان داد که میانگین نمره شدت درد قبل و بعد از تکنیک ماساژ سطحی در گروه مداخله تفاوت معنی داری داشته است (001/0>P) اما این تفاوت در گروه کنترل معنادار نبود (32/0=P).
نتیجه گیری
با توجه به ساده و موثر بودن ماساژ سطحی، می توان این تکنیک را به طور ساده، ارزان و قابل اجرا برای کاهش درد در تمام مراکز درمانی و یا حتی در منازل بیماران درجهت کمک به آنها به خدمت گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
304 تا 310
لینک کوتاه:
magiran.com/p1207683 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!