بررسی اثر افزایش مدت زمان تاریکی چرخه روشنایی- تاریکی بر سطح سرمی T3، T4 و TSH در موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

تغییرهای دوره نوری بر ترشح بسیاری از هورمون ها موثر است. هدف از این مطالعه، بررسی آثار دوره های مختلف تاریکی بر سطح سرمی هورمون های T3، T4 و TSH در موش های صحرایی نر است.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به پنج گروه 6 سری شامل گروه شاهد (در معرض 12 ساعت روشنایی و12 ساعت تاریکی) و گروه های در معرض 13، 15، 18 و 21 ساعت تاریکی در شبانه روز، تقسیم بندی شدند. پس از گذشت هشت هفته، نمونه خون از طریق خون گیری از قلب تهیه شد و پس از تهیه سرم، میزان هورمون های T3، T4 و TSH با روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد؛ درنهایت، داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل شدند.

نتایج

سطح سرمی T3 و T4 در گروه های در معرض 13 و 15 ساعت تاریکی در شبانه روز، نسبت به گروه شاهد به تغییری معنادار دچار نشده، اما در موش های در معرض 18 و 21 ساعت تاریکی، کاهشی معنادار یافت (P<0.05)؛ ازطرفی، سطح سرمی TSH در گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد تفاوتی معنادار نداشت.

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش نشان می دهند که افزایش طول مدت تاریکی مصنوعی به حداقل 50 درصد بیشتر از حد استاندارد، می تواند سبب کاهش فعالیت غده تیروئید و کاهش سطح سرمی هورمون های تیروییدی شود؛ بر این مبنا، می توان عامل تاریکی را یکی از عوامل احتمالی موثر در بروز کم کاری تیروئید، مطرح کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1208603 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.