اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات عملکرد حرکتی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری دیابت منجر به بروز اختلالات حرکتی گردیده و بربرین هیدروکلراید، آلکالوئیدی با آثار متعدد ضد دیابتی و آنتی اکسیدان می باشد. این مطالعه با هدف تاثیر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات حرکتی ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین طراحی شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه، 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انتخاب و به طور تصادفی به پنج گروه مساوی: شاهد، شاهد تیمار شده با بربرین هیدروکلراید (100mg/kg)، دیابتی و دیابتی تیمارشده با بربرین هیدروکلراید (100mg/kg و 50) تقسیم شدند. دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین با دوز 55 میلی گرم/ کیلوگرم به صورت درون صفاقی القاء گردید. یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار با بربرین هیدروکلراید با دوز 50 و 100 میلی گرم/روز به مدت شش هفته به صورت خوراکی انجام شد. اندازه گیری قند خون نیز در هفته های 1، 3، 5 و 7 از طریق سیاهرگ دمی به عمل آمد و در پایان هفته ششم و هفتم، گروه ها با آزمون های رفتاری، سطح شیب دار، بارفیکس و ماز y مورد ارزیابی قرارگرفتند.
نتایج
گروه دیابتی تیمارشده با بربرین هیدروکلراید (100mg/kg و 50) بهبودی قابل توجهی را در مقایسه با گروه دیابتی در آزمون های سطح شیب دار، بارفیکس و ماز y نشان دادند.
نتیجه گیری
تجویز بربرین هیدروکلراید به مدت شش هفته منجربه بهبودی اختلالات حرکتی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
181
لینک کوتاه:
magiran.com/p1209922 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!