اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

کوکایین محرک سیستم عصبی مرکزی و مهارکننده ی بازجذب مونوآمین ها می باشد. مونوآمین های سروتونین و نوراپی نفرین در بروز اثرات ضد التهابی و تنطیم سیستم ایمنی نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز سیستمیک و نخاعی کوکایین (مهارکننده ی غیر انتخابی بازجذب مونوآمین ها) بر ادم التهابی پا و بررسی نقش میانجی عصبی سروتونین در سطح نخاع در بروز این اثرات بود.

روش ها

موش های صحرایی نر ویستار (250-200 گرم) در 8 گروه قرار گرفتند: سالین به صورت تجویز داخل صفاقی (Intraperitoneal یا i.p)، سالین/DMSO (Dimethyl sulfoxide) (i.p)، کوکایین 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (i.p)، سالین به صورت تجویز داخل نخاعی (Intrathecal یا i.t)، سالین/DMSO (i.t)، کوکایین 10 میکرولیتر در 100 میکروگرم (i.t)، سیپروهپتادین 10 میکرولیتر در 33 میکروگرم (i.t) و سیپروهپتادین 10 میکرولیتر در 33 میکروگرم/ کوکایین 10 میکرولیتر در 100 میکروگرم (i.t). تزریق کف پایی فرمالین منجر به بروز التهاب گردید.

یافته ها

اثرات ضد التهابی کوکایین در گروه های کوکایین 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (i.p) (001/0 > P) و کوکایین 10 میکرولیتر در 100 میکروگرم (i.t) (001/0 > P) محسوس بود. در گروه سیپروهپتادین 10 میکرولیتر در 33 میکروگرم (i.t) تاثیری روی التهاب مشاهده نشد و در گروه سیپروهپتادین 10 میکرولیتر در 33 میکروگرم/ کوکایین 10 میکرولیتر در 100 میکروگرم (i.t)، بخشی از اثرات ضد التهابی کوکایین با تجویز سیپروهپتادین کاهش یافت (001/0 > P).

نتیجه گیری

پایانه های نورون های سروتونرژیک که از مراکز بالاتر به نخاع می آیند با نورون های موجود در سطح نخاع مانند فیبرهای آوران اولیه برهم کنش می دهند. احتمال دارد که مهار فیبرهای آوران اولیه توسط سروتونین، باعث مهار رهایش عوامل التهابی از آن ها و بروز اثرات ضد التهابی کوکایین شود.به نظر می رسد مهار گیرنده های سروتونین در سطح نخاع با تجویز نخاعی سیپروهپتادین بخشی از این اثرات ضد التهابی کوکایین را کاهش دهد.

زبان:
فارسی
صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1212227 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.