بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در محیط های آموزشی به ویژه دانشگاه ها وجود شرایط عادلانه و رعایت عدالت آموزشی می تواند در روحیه و عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر باشد، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان است.

روش کار

این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای، تعداد 210 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور (2010) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) بود. که هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند.

یافته ها

نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد از عدالت آموزشی در دانشگاه وجود ندارد. همچنین بین دانشجویان زن و مرد از نظر سطح فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. به علاوه یافته ها نشان داد که بهبود عدالت آموزشی موجب کاهش فرسودگی تحصیلی در ابعاد مختلف (خستگی هیجانی، بی علاقه گی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی) می گردد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج بدست آمده بهبود عدالت آموزشی می تواند با کاهش میزان فرسودگی دانشجویان رابطه داشته باشد. بنابراین مسولان دانشگاه ها باید به ایجاد فرصت های برابر آموزشی توجه داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
210 -216
لینک کوتاه:
magiran.com/p1212428 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.