بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده نسبت به انتخاب نوع زایمان در زنان باردار

پیام:
چکیده:
مقدمه
به دلیل عوارض همراه با سزارین و آمار رو به افزایش سزارین در کشور، انتخاب یک شیوه آموزشی مناسب در جهت کاهش این روند حائز اهمیت است.
روش کار
مطالعه حاضر نیمه تجربی که بر روی 200 خانم باردار سه ماهه سوم بارداری با قصد یا تصمیم به سزارین انتخابی مراجعه کننده به متخصصان زنان و زایمان شهر زاهدان از زمستان 89 تا تابستان 90 با روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام شد. پس از انجام پیش آزمون با پرسشنامه ای روا و پایا شده در دو گروه مداخله و کنترل، مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در گروه مداخله انجام شد. بعد از صرف زمان انتظار یک ماهه در هر دو گروه پس آزمون انجام شد. از آزمونهای t، کای اسکوئر و مدل رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج
یافته ها اختلاف آماری معنی داری را بین تغییر نمرات آگاهی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، هنجارهای ذهنی و درصد قصد رفتاری و رفتار (001/0P<) بین زنان باردار گروه مداخله و شاهد بعد از مداخله آموزشی نشان داد. همچنین نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که بیشترین پیش بینی کننده رفتار، دو سازه قصد رفتاری و کنترل رفتار درک شده است. در کل 22 درصد از خانم های گروه مداخله و 4 درصد از خانم های گروه کنترل، زایمان طبیعی نمودند و بیشترین انگیزه برای اطاعت را خانم ها به ترتیب پزشک، همسر و خودشان ذکر نمودند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش انتخاب زایمان طبیعی در جمعیت مورد مطالعه داشت. لذا با توجه به تاثیر آموزش بر اساس این تئوری پیشنهاد می شود سیاستی اتخاذ شود تا زنان باردار با قصد سزارین انتخابی بتوانند بسته های آموزشی بر اساس این تئوری را دریافت و در جلسات بحث گروهی حضور یابند.
زبان:
فارسی
صفحات:
531 تا 539
لینک کوتاه:
magiran.com/p1213847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!