مقایسه بخشندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با همسران آنها و افراد سالم

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه بخشندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با همسران آنها و افراد سالم بود. به منظور بررسی متغیرهای پژوهشی 25 نفر از مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه از بین جانبازان شهر تبریز به همراه همسرانشان و 25 فرد عادی از طریق نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند، به منظور جمع آوری اطلاعات، آزمودنی ها پرسشنامه مالت را پر کردند. داده ها به کمک نرم افزار (SPSS18) و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمرات تنفر پایا از مولفه های بخشش در میان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بیشتر از همسرانشان و افراد عادی و نمرات تمایل به بخشش از زیرمولفه بخشش در میان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه کمتر از همسرانشان و افراد عادی است. همچنین تمایل به بخشش در همسران بیماران مبتلا به اختلال استراس پس از سانحه بیشتر از دو گروه دیگر است. در نهایت بین گروه ها در حساسیت به مقتضیات از زیرمولفه ها بخشش تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1213849 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.