راهکارهای بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

پیام:
چکیده:
هدف کلی این تحقیق تعیین بهترین راهکار های بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه (شامل 72 نفر) است که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد از بین راهکار های پیشنهادی به منظور بهبود اجرای طرح ترویجی تسریع انتقال یافته ها خرید تضمینی محصولات تحت پوشش طرح از کشاورزان (با میانگین 15/4)، تعیین قیمت محصول بر اساس کیفیت (با میانگین 04/4) و سازگاری محتوای برنامه با زمان اجرای آن (با میانگین 04/4) به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر، وسعت بخشیدن به زمین های زراعی و واحدهای تحت پوشش شرکت های تعاونی فعال در طرح مورد نظر (با میانگین 15/3) و اجرای طرح های ویژه به منظور تحت پوشش قراردادن فعالیت های زنان روستایی و عشایری (با میانگین 22/3) کمترین اهمیت را داشته اند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز نشان داد که مهم ترین راهکار های بهبود اجرای طرح به ترتیب راهکار های اقتصادی (میزان واریانس 21/16 درصد) و راهکار های مدیریتی (میزان واریانس 34/15 درصد) هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1216494 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!