بررسی آگاهی و نگرش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی درشهراصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه

پوسیدگی دندان شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی می باشد و خانواده مهمترین نقش را در رعایت بهداشت دندان و دهان کودکان دارند. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی انجام شد.

روش ها

مطالعه از نوع مقطعی بود و به روش نمونه گیری تصادفی بر روی 253 نفر از مادران دارای کودک پیش دبستانی (6-3 ساله) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انجام گرفت. اطلاعات به وسیله پرسشنامه ای که روایی محتوایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، جمع آوری شد و برای تحلیل یافته های این پژوهش از آزمون های آماری t مستقل، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده و 05/0 p <نیز به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شده.

یافته ها

میانگین سن مادران 5 ± 9/28 سال (دامنه20-48) محاسبه گردید. تعداد 37 نفر از (6/14%) مادران شاغل و 216 (4/85%) نفر خانه دار بودند. میزان آگاهی 2/14% مادران در خصوص بهداشت دهان و دندان کودکان مطلوب و 7/61% متوسط بود. 6/10% از مادران نگرش متوسط و 4/89% نگرش مطلوب داشتند. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین نمره آگاهی با سطح تحصیلات رابطه مستقیم وجود دارد (001/0P < و 516/0 = r) همچنین ارتباط معنی داری بین آگاهی و نگرش مادران مشاهده شد (001/0P <).

نتیجه گیری

در این مطالعه اکثر مادران آگاهی متوسط و ضعیفی در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی داشتند. بنابراین برنامه ریزی آموزشی جهت بالا بردن سطح آگاهی مادران ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
712 -719
لینک کوتاه:
magiran.com/p1216842 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.