بررسی کاویته رحم در زنان نابارور: مقایسه حساسیت و ویژگی تشخیصی هسیتروسونوگرافی سه بعدی با هیستروسکوپی

پیام:
چکیده:
مقدمه
تشخیص دقیق پاتولوژی های رحم (پاتولوژی های اکتسابی مانند فیبروم و مادرزادی مانند رحم سپتوم دار) بخش مهمی از بررسی بیماران نابارور است. با وجود اینکه روش های تشخیصی متعددی جهت تشخیص ناهنجاری های رحم در بیماران نابارور وجود دارد، هیستروسونوگرافی به عنوان یک روش غیرتهاجمی، کم هزینه و بدون عوارض می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای هیستروسکوپی تشخیصی مطرح باشد.
هدف
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی حساسیت و ویژگی هسیتروسونوگرافی سه بعدی در تشخیص پاتولوژی های رحم (هیپرپلازی یا پولیپ، فیبروم، چسبندگی، آرکوئیت یا سپتوم و رحم تک شاخ) در زنان نابارور می باشد.
مواد و روش ها
این بررسی از نوع مقطعی در طی یک سال در پژوهشگاه رویان انجام گرفته است. بیماران ناباروری که قبل از انجام IVF جهت انجام هیستروسونوگرافی سه بعدی ارجاع داده شده بودند، وارد این بررسی شدند. حساسیت و ویژگی هیستروسونوگرافی سه بعدی در تشخیص پاتولوژی های رحمی با اصلاح سوگیری تاییدی (Verification bias) با روش (global sensitivity analysis) برای بیمارانی که علاوه بر هیستروسونوگرافی سه بعدی هیستروسکوپی نیز انجام شده بود، محاسبه شد (214/977). هیستروسکوپی به عنوان محک (Gold standard) در تشخیص پاتولوژی های رحمی در نظر گرفته شد. همچنین حساسیت و ویژگی هیستروسونوگرافی سه بعدی و هیستروسکوپی در تشخیص پولیپ با اصلاح سوگیری تاییدی (Verification bias) در مقایسه با یافته های پاتولوژی به دست آمده از نمونه برداری حین هیستروسکوپی به عنوان محک (Gold standard) محاسبه شد.
نتایج
حساسیت و ویژگی هیستروسونوگرافی سه بعدی در تشخیص پاتولوژی های رحمی (هیپرپلازی یا پولیپ، فیبروم، چسبندگی،آرکوئیت یا سپتوم و رحم تک شاخ) در مقایسه با هیستروسکوپی به عنوان محک، به ترتیب 68/4% و 96/3% محاسبه شد. حساسیت و ویژگی هیستروسکوپی در تشخیص پولیپ با در نظر گرفتن یافته های پاتولوژی به عنوان محک به ترتیب 91/3% و 81/4% محاسبه شد. حساسیت و ویژگی هیستروسونوگرافی سه بعدی در تشخیص پولیپ با در نظر گرفتن یافته های پاتولوژی به عنوان محک به ترتیب 91/4% و 80/2% محاسبه شد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد هیستروسونوگرافی سه بعدی با ویژگی تشخیصی قابل قبول می تواند به عنوان تست تشخیصی اولیه در بررسی بیماران نابارور پیشنهاد شود. همچنین حساسیت و ویژگی هیستروسونوگرافی سه بعدی و هیستروسکوپی در تشخیص پولیپ با در نظر گرفتن یافته-های پاتولوژی به عنوان محک با یکدیگر یکسان است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
977 -982
لینک کوتاه:
magiran.com/p1216959 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!