بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در حذف سیانید در حضور مداخله گر اسید هیومیک از محیط های آبی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سیانید یک ترکیب بسیار خطرناک است که صنایع مختلفی آن را وارد محیط زیست می کنند. در این مطالعه کارایی فرایند الکتروفنتون جهت حذف سیانید در حضور اسید هیومیک به عنوان مداخله گر از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار
در این مطالعه تجربی، در هر مرحله از آزمایشات، 1000 میلی لیتر از محلول سیانید با غلظت اولیه مشخص وارد راکتور گردید. تاثیر پارامترهای مختلف مانند (10-3)pH، زمان واکنش (20 -5 دقیقه)، غلظت اولیه سیانید (1000-100 میلی گرم در لیتر)، غلظت هیدروژن پراکساید (50 – 5 میلی لیتر در لیتر) و غلظت های مختلف اسید هیومیک (25-100 میلی گرم در لیتر) در حذف سیانید مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد که راندمان فرایند الکتروفنتون با افزایش pH، افزایش غلظت اولیه آلاینده و افزایش غلظت اسید هیومیک کاهش و با افزایش ولتاژ جریان، افزایش غلظت هیدروژن پراکساید افزایش می یابد. در بهترین شرایط آزمایش در 3pH=، غلظت اولیه سیانید برابر 100 میلی گرم در لیتر، ولتاژ 30 ولت، غلظت 25 میلی لیتر در لیتر هیدروژن پراکساید و غلظت 25 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک راندمان فرایند الکتروفنتون 72 درصد به دست آمد. در حالی که در غیاب اسید هیومیک در محیط، در شرایط مشابه، راندمان این فرایند 96 درصد بود.
نتیجه گیری
نتایج کلی نشان داد این فرایند قابلیت بالایی در حذف سیانید داشت. این فرایند تحت تاثیر پارامترهای مورد مطالعه قرار داشته و با تغییر هر یک از این پارامترها در راندمان فرایند تغییر صورت گرفت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
293
لینک کوتاه:
magiran.com/p1218792 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!