نابرابری در هزینه های سلامت و خوراکی، مطالعه خانوارهای شهری و روستایی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در کارکردهای نوین نظام های سلامتی، همواره عدالت و نیل به آن در تمامی ابعاد سلامتی یکی از محورهای اصلی بوده است. نابرابری در هزینه های سلامتی و خوراکی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر سلامتی خانوارها، از دیگر ابعاد بحث نابرابری می باشد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت توزیع هزینه های بهداشتی- درمانی و خوراکی خانوارهای شهری و روستایی کشور طی دوره 1377 تا 1388 بوده است.
مواد و روش ها
داده های هزینه های مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور از گزارش های هزینه- درآمد خانوار، مرکز آمار ایران جمع آوری و در قالب ضریب جینی و آزمون های آماری مرتبط تحلیل شده اند.
یافته ها
ضریب جینی هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی در سال 1377 معادل 13/0 و در سال 1388 معادل 13/0 و برای هزینه های سلامتی به ترتیب برابر با 28/0 و 22/0 برای دو سال مذکور می باشد. در مورد خانوارهای شهری ضریب جینی هزینه های خوراکی در سال 1377 برابر با 11/0 و در سال 1388 برابر با 21/0 برای هزینه های بهداشتی- درمانی این مقادیر برای دو سال مذکور برابر با 18/0 و 14/0 بوده است. کلیه این مقادیر بر حسب قیمت ثابت برای خانوارهای فوق الذکر محاسبه شده اند.
نتیجه گیری
به طور کلی وضعیت توزیع هزینه های بهداشتی- درمانی و خوراکی برای خانوارهای شهری و روستایی کشور نسبتا مطلوب بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
435 تا 446
لینک کوتاه:
magiran.com/p1223666 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!