ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره

پیام:
چکیده:
به منظور انتخاب والدین مناسب جهت اهداف اصلاحی شناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم ها ضروری است. بدین منظور تحقیقی در جهت طبقه بندی و شناخت تنوع ژنتیکی 35 ژنوتیپ گندم در دو تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1388 در دانشگاه شاهد انجام گرفت. در مجموع 15 صفت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از صفات مرفولوژیک همچون تعداد روز تا 50 درصد گل دهی ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد ساقه بارور، تعداد میانگره، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، زاویه برگ پرچم، طول آخرین میانگره، فاصله برگ پرچم تا سنبله، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، طول ریشک، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تک بوته استفاده شد. نتایج تجریه واریانس برای تمام صفات فوق در سطح یک درصد معنی دار بود. دامنه تغییرات و همبستگی بین صفات تنوع ژنتیکی بسیار زیادی را در بین ارقام نشان داد. تجزیه خوشه ایبه روش وارد برای داده های مزرعه ای، ژنوتیپ های مورد مطالعه را در چهار گروه قرار داد، که تجزیه واریانس صفات، در بین خوشه ها برای صفت زاویه برگ معنی دار بود. نتایج تجزیه به عامل ها توانست پنج عامل را استخراج کند که 75 درصد تغییرات میان صفات را توجیه نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1224681 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!