آیا مدیریت استرس با بهره وری کارکنان ارتباطی دارد؟

پیام:
چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی و تعیین رابطه بین مدیریت استرس و بهره وری کارکنان شهرک صنعتی آمل در استان مازندران بود. جامعه آماری تحقیق شامل 250 مدیر عالی میانی و عملیاتی می شد که مسئولیتی در شهرک صنعتی داشتند. با استفاده از جدول مورگان 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت استرس و بهره وری استفاده شد. برای تحلیل داده های گردآوری شده، آمار توصیفی و استنباطی به کار رفت. آزمون پیرسون آزمون میانگین و رگرسیون آزمون هایی تحلیل داده ها انتخاب شدند. نتیجه حاصل از آزمون فرض اصلی، حکایت از این امر داشت که بین مدیریت استرس و بهره وری کارکنان شهرک صنعتی مذکور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1225054 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.