اثر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت؛ تمرکز بر زنجیره کارمند- مشتری- سود

پیام:
چکیده:
زنجیره کارمند- مشتری- سود، یکی از خطوط راهنمای موفقیت سازمان ها در چرخه زندگی آن هاست. آن گونه که مشخص شده است، بین نگرش ها و رفتارهای کارکنان، رفتارهای کارکنان و برداشت های مشتریان، و برداشت های مشتریان و رشد درآمد شرکت ها رابطه ای قوی وجود دارد. عواملی نیز در خارج از این زنجیره وجود دارند که بر فرایندهای تعاملی عناصر آن اثر می گذارند. یکی از این عوامل، قابلیت فناوری اطلاعات است. در این پژوهش، با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، اثر قابلیت فناوری اطلاعات بر زنجیره کارمند- مشتری- سود مدل سازی شد. نوآوری فرایند خدمات نیز متغیر میانجیگر بین قابلیت فناوری اطلاعات و زنجیره کارمند- مشتری- سود استفاده شده است. این مهم، بر پایه داده های کمی گردآمده از نمونه ای 212تایی از کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان مشهد انجام گرفته و نتایج پژوهش در راستای حمایت از مدل پیشنهادی قرار داشت. به طور خاص، رابطه قابلیت فناوری اطلاعات و نوآوری، فرایند خدمات با عناصر زنجیره کارمند- مشتری- سود، و اثر اهرمی آن ها برای تسهیل حرکت سازمان ها در امتداد این زنجیره به لحاظ آماری تایید شد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
95 تا 120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1225066 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!