بررسی تاثیر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال گذاری

پیام:
چکیده:
مقدمه

در دهه های اخیر علاقه رو به رشد در استفاده از مصرف محصولات غذایی فراویژه سبب افزایش تولید محصولات لبنی پروبیوتیک شده است. با توجه به وجود مقادیر بالای ویتامین های گروه ب موجود در شیر و محصولات لبنی، این محصولات منابع طبیعی از ویتامین های این گروه به شمار می آیند از این رو در این پژوهش تغییرات در مقادیر ویتامین های ب2 و ب3 در ماست پروبیوتیک طی 7 روز یخچال گذاری تعیین گردید و با نتایج حاصل از ماست معمولی مقایسه شد.

مواد و روش ها

پس از آماده سازی ماست معمولی و پروبیوتیک، نمونه ها در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند، محتوای ویتامین های ب2 و ب3 در روز های اول، سوم و هفتم از سرماگذاری تعیین گردید. ویتامین موجود در نمونه ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جداسازی و سپس با بهره گیری از شناساگر فلورسانس و ماورای بنفش به ترتیب برای ریبوفلاوین و نیاسین تعیین مقدار شد. داده ها با استفاده از نسخه 18SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که محتویات ریبوفلاوین در ماست پروبیوتیک به طور معنی داری بیش از نمونه شاهد در تمام روزهای آزمون بود (5 0/0>p). این در حالیست که اختلاف معنی دار در سطوح ب3 موجود در ماست معمولی و پروبیوتیک تنها در روز هفتم سرماگذاری مشاهده گردید.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که استفاده از سویه های پروبیوتیک در تولید ماست می تواند با تولید مقدار بالاتری از ویتامین ب2 و تا حدی ب3 همراه باشد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1226756 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!