اندازه گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار

پیام:
چکیده:
پیش بینی تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه سیستم زهکشی یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه مهندسی زهکشی می باشد. در پیش بینی تراز سطح ایستابی ومیزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار آب عمدتا از سه مدل کراجنهوف وان دلور - ماسلند، دوزو - هلین گا و گلور - دام استفاده می شود. برای مقایسه توانایی این مدل ها، یک آزمایش با استفاده از مدل فیزیکی آزمایشگاهی انجام شد. داده های آزمایشگاهی برای شرایط بار ایستابی ثابت و متغیر و با توجه به شرایط مرزی هر کدام از مدل ها برداشته شد. نتایج تطابق خوبی را با داده های مشاهداتی نشان داد. در حالت سطح ایستابی خیزان دو مدل کراجنهوف وان دلور - ماسلند و دوزو - هلین گا میزان تخلیه زهکش ها را کمتر و تراز سطح ایستابی را بیشتر از داده های مشاهداتی تخمین زدند، هم چنین پیش بینی های مدل کراجنهوف وان دلور – ماسلند بهتر از مدل دوزو - هلین گا بود. برای حالت سطح ایستابی خیزان پیش بینی مدل دوزو - هلین گا نزدیک به واقعیت به دست آمد. دقت پیش بینی هر سه مدل با گذشت زمان کاسته شد و با نزدیک شدن به زمان انتهایی آزمایش به یکدیگر همگرا شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1228442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!