قدرت جستجوی وابسته به عمر در دوره ی لاروی مگس(Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae با شکار از تراکم های مختلف شته ی(Aphis craccivora (Hem.: Aphididae

پیام:
چکیده:
قدرت جستجو (a'') یا نرخ حمله و زمان دست یابی دو جزء مهم واکنش تابعی دشمنان طبیعی هستند و به طور معمول برای ارزیابی کارایی آن ها استفاده می شوند. قدرت جستجوی وابسته به عمر مگس Aphidoletes aphidimyza (Rondani) در دوره ی لاروی آن مورد مطالعه قرارگرفت. آزمایش براساس واکنش تابعی وابسته به عمر نسبت به تراکم های مختلف (5، 10، 20، 40، 60 و 80) پوره های سن سوم Aphis craccivora (Koch) در شرایط1 ± 23 درجه ی سلسیوس، 5 ± 70 درصد رطوبت نسبی و دوره ی نوری 8: 16 ساعت تاریکی: روشنایی انجام شد. برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی نوع سوم را برای کل دوره ی لاروی شکارگر نسبت به تراکم های متفاوت A. craccivora نشان داد. زمان دست یابی (Th) وابسته به سن برآوردشده با استفاده از معادله ی نرخ حمله ی تصادفی Rogers با عمر لاروی شکارگر تغییر کرد. قدرت جستجو با پیشرفت دوره ی لاروی دارای روند مشابه و افزایشی بود. حداکثر نرخ شکارگری (T / Th) برای مجموع دوره ی لاروی وابسته به عکس تراکم طعمه بود. نتیجه گیری شد که A. aphidimyza با دارا بودن واکنش تابعی نوع سوم در تمام دوره ی لاروی خود می تواند به عنوان عامل کنترل بیولوژیک بسیار موثر در کاهش و تنظیم جمعیت A. craccivora در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1229234 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!