اثر میتومایسین C بر تراکم و تنوع شکل سلول های اندوتلیال قرنیه پس از عمل لازک؛ پی گیری یک ساله

پیام:
چکیده:
هدف
ارزیابی اثر میتومایسین C بر تراکم و ضریب تنوع اندازه سلول های اندوتلیال قرنیه پس از عمل لازک با پی گیری یک ساله.
روش پژوهش: یک صد و سه چشم از 52 بیمار که به دلیل نزدیک بینی و نزدیک بین آستیگمات تحت عمل جراحی لازک با استفاده از میتومایسین C قرار گرفته بودند برای ورود به مطالعه انتخاب شدند. در این بررسی، سلول های اندوتلیوم قرنیه با استفاده از میکروسکوپ اسپکولار غیرتماسی، قبل و یک سال بعد از عمل از نظر تراکم سلولی و ضریب تنوع اندازه سلول های اندوتلیال (پلی مگاتیسم) و ضخامت قرنیه بررسی شد و اطلاعات قبل و پس از عمل مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.
یافته ها
تراکم سلول های اندوتلیوم قرنیه قبل از عمل 368±2870 سلول در میلی متر مربع و یک سال پس از عمل 300±2828 سلول در میلی متر مربع بود (P=0.182). هم چنین ضریب تنوع اندازه سلول های اندوتلیال قرنیه قبل از عمل 7±24 درصد و یک سال بعد از عمل 7±25 درصد محاسبه شد (P=0.039). متوسط میزان برداشت استروما 65 (دامنه تغییرات: 131-22) میکرون و ضخامت قرنیه باقی مانده یک سال بعد از عمل 42±488 (دامنه تغییرات: 567-405) میکرون بود (P<0.001). تفاوت آماری معنی دار در تراکم سلول های اندوتلیوم قرنیه قبل و یک سال پس از عمل مشاهده نشد. اما در ضریب تنوع اندازه سلول های اندوتلیال قرنیه تفاوت معنی دار بود.
نتیجه گیری
استفاده از میتومایسین C حین عمل لازک در بیماران تغییری در تراکم سلول های اندوتلیوم قرنیه از نظر آماری با پی گیری یک ساله نشان نداد اما در ضریب تنوع اندازه سلول های اندوتلیال قرنیه تفاوت معنی داری حاصل شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231093 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.