تاثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
زونیسامید یک مهارکننده نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیز گنادو رونداسپرماتوژنز بود.
روش بررسی
این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در پنج گروه 10 تایی انجام شد. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکردند. گروه شاهد روزانه 1 سی سی آب مقطر به عنوان حلال دارو و گروه های تجربی 50، 100 و200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از داروی زونیسا مید را به مدت 28 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروه ها، در روز بیست و نهم خون گیری به عمل آمد و مقاطع بافتی تهیه شد. غلظت سرمی هورمون ها با روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شدند. آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
مقادیر 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از زونیسامید باعث کاهش میزان تستوسترون، دی هیدروتستوسترون و افزایش غلظت LH و در 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن باعث افزایش غلظت FSH شد(05/0>p).
نتیجه گیری
دوزهای بالای زونیسامید باعث کاهش غلظت سرمی تستوسترون و دی هیدروتستوسترون، تعداد سلول های اسپرماتوژنیک و افزایش سطوح سرمی LH و FSH می شود. بنابراین پیشنهاد می گردد که احتمالا باعث کاهش عملکرد فعالیت تولید مثلی خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
805 -815
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231186 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.