تشخیص مولکولی ژن های بتالاکتامازی blaCTX-M، blaTEM، blaSHV و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
باکتری های مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده، به طور وسیعی در سراسر جهان گسترش یافته اند. تولید این آنزیم ها سبب ایجاد مقاومت باکتری ها نسبت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها می شود که منجر به محدود شدن راه های کنترل عفونت و گزینه های درمانی صحیح شده است. هدف این مطالعه بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و تحقیق پیرامون وجود ژن های بتالاکتامازیSHV،TEM،CTX-M، درنمونه های بالینی کلبسیلاپنومونیه جداشده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی حساسیت باکتری های جدا شده نسبت به 10 آنتی بیوتیک با روش انتشار دیسک بر اساس دستورالعمل CLSI تعیین شده و سویه ها با روش سینرژی دو دیسک از نظر وجود آنزیم های بتالاکتاماز طیف گسترده بررسی شدند و حداقل غلظت بازدارندگی نسبت به آنتی بیوتیک سفوتاکسیم با استفاده از نوارهای E.test تعیین شد. ژن های SHV، TEM،CTX-M، در ایزوله ها با روش مالتی پلکسPCR شناسایی و تعدادی از آنها نیز تعیین توالی شد. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
بیشترین درصد مقاومت نسبت به آمپی سیلین 100 درصد و میزان حساسیت ایزوله ها به ایمی پنم 66/1 درصد بود. در این مطالعه60 درصد سویه ها مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف بودند. ژن TEM در 34/38 درصد و هرسه ژن TEM و CTX و SHV در 33/13 درصد ایزوله ها یافت شدند.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر حاکی از آن است که کلبسیلاپنومونیه مولد آنزیم های بتالاکتاماز و در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه از شیوع بالایی برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
816 -825
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.