اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک

چکیده:
زمینه و هدف
آسیب های اعصاب محیطی یکی از شایع ترین آسیب ها بوده که به ناتوانی جسمی تبدیل می شود. اگر طول نقص اعصاب خیلی کم باشد، بخیه مستقیم و بدون کشش دو انتهای بریده عصب یک روش استاندارد در ترمیم اعصاب محسوب می شود، در غیر این صورت به منظور هدایت آکسون های بازسازی شده باید شکاف به وسیله یک ماده گرافت پر شود. هدف این مطالعه بررسی اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شده و عصب سیاتیک آنها قطع گردید. در گروه اول، نوار باریکی از عضله آماده شده به روش انجماد ذوب بین دو انتهای دیستال و پروگزیمال عصب سیاتیک بخیه زده شد. در گروه دوم، شکاف ایجاد شده به وسیله پیوند عضلانی ترمیم و فاکتور رشد عصب و لامینین درون پیوند تزریق گردید. در گروه کنترل دو انتهای بریده عصب در زیر عضلات مجاور پنهان گردیدند. سپس گروهی از موش های صحرایی با محاسبه شاخص عملکرد عصب سیاتیک از نظر رفتاری بررسی شدند و گروهی دیگر پس از دو ماه جهت مطالعات بافتی استفاده شدند. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین شاخص عملکرد سیاتیک و میانگین شمارش فیبرهای میلین دار در دو گروه پیوندی در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود(05/0p<).
نتیجه گیری
پیوند عضلانی هم محور با عصب، جایگزین مناسب در موارد آسیب وسیع عصب سیاتیک می باشد و وجود فاکتور رشد عصب و لامینین تاثیر مثبتی بر تسریع بهبود حرکتی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
847 -858
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231190 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!