بررسی میزان هم زمان باقی مانده سموم ارگانوفسفره در توت فرنگی تولیدی استان مازندران

چکیده:
سابقه و هدف
برای کنترل آفات در محصولات مختلف کشاورزی از جمله توت فرنگی، از آفت کش ها استفاده می شود. با توجه به این که توت فرنگی پوسته سطحی یک نواختی مشابه سایر میوه ها ندارد، لذا سموم دفع آفاتی که در پرورش این میوه به کار برده می شوند، در آن نفوذ کرده و به راحتی نیز از آن حذف نمی شود. از این رو این تحقیق با هدف بررسی میزان هم زمان باقی مانده آفت کش های ارگانوفسفره در توت فرنگی تولیدی استان مازندران انجام شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه 211 نمونه توت فرنگی از شهرهای استان مازندران در بهار سال 1391 از سطح مزارع تولیدی جمع آوری شد و به طور هم زمان باقی مانده سموم مالاتیون، دیازینون، دورسبان (کلرپیروفوس) و اتیون در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. آماده سازی نمونه ها با روش QUECHERS صورت گرفت و به وسیله دستگاه GC-mass اندازه گیری کمی سموم مورد نظر انجام شد. مقایسه میانگین هرکدام از سموم با حدود استاندارد به روش آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) مورد بررسی آماری قرار گرفت.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار کل غلظت سموم مالاتیون، دیازینون، دورسبان و اتیون بر حسب ppb به ترتیب 8/2±52/4، 8/6±2/37، 78/1± 07/6 و74/1±67/2 بود. از سوی دیگر اگر چه میانگین دیازینون و دورسبان در نمونه های مورد بررسی پایین تر از حد مجاز استاندارد ملی ایران به ترتیب100 و300 ppb می باشد در حالی که براساس این استاندارد مصرف مالاتیون و اتیون درتوت فرنگی مجاز نمی باشد.
استنتاج
یافته های به دست آمده مبنی بر وجود باقی مانده سموم در نمونه ها، کنترل دوره ای سلامت این محصول ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
106 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231389 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.