پیش بینی قیمت گوجه فرنگیک مقایسه روش های تلفیقی شبکه عصبی - خودرگرسیونی و ARIMA

پیام:
چکیده:
چکیده در این مطالعه کارایی روش ARIMA و شبکه عصبی خودرگرسیونی در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصول گوجه فرنگی مقایسه شدند. داده های مورد استفاده شامل قیمتهای هفتگی خرده فروشی گوجه فرنگی طی سالهای 1388تا 1389 بوده که از سازمان میادین میوه و تره بار تهران گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که مدل غیرخطی شبکه عصبی خودرگرسیونی (NNAR) در پیش بینی قیمت خرده فروشی گوجه فرنگی دارای خطای پایین تر است و در نتیجه کاراتر از ARIMA عمل می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1232568 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!