نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران

پیام:
چکیده:
زمینه
الگوی تدریس بدیعه پردازی، روشی است که یادگیرندگان را برمی انگیزد تا ایده ها یا افکاری نو و خلاق را بپرورانند و ارائه کنند. این روش به فرد فرصت ابتکار می دهد تا امکانات مورد نیاز برای ابراز خویشتن را بررسی کند و در رویارویی با مسائل از راه حل های نوین بهره گیرد.
هدف
بررسی تاثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس هنر.
روش
تعداد 60 دانش آموز (30 دختر و 30 پسر) پایه چهارم ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در دو جنس پسر و دختر است که به صورت نمونه گیری در دسترس برای گروه آزمایشی و نمونه گیری تصادفی برای گروه کنترل صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات از فرم ب آزمون خلاقیت تورنس استفاده شد. داده های این پژوهش با تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که الگوی تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی در درس هنر دانش آموزان دختر و پسر تاثیر دارد. همچنین الگوی تدریس بدیعه پردازی بر مولفه های خلاقیت تورنس شامل سیالی، انعطاف، ابتکار و بسط دانش آموزان پسر و دختر نسبت به هم تفاوت معنی داری ایجاد نمی کند. به بیانی دیگر، اگر چه میزان خلاقیت دانش آموزان دختر در درس هنر بیشتر از دانش آموزان پسر است، اما این افزایش در هر دو جنس تقریبا به یک اندازه است.
بحث و نتیجه گیری
روش بدیعه پردازی در پرورش خلاقیت هنری مناسب است ولی در دو جنس تاثیر یکسانی دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
159
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!