تاثیر بازی های وانمودی شعر بر پرورش خلاقیت کودکان

پیام:
چکیده:
پیش
زمینه
محققان به نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان تاکید کرده اند.
هدف
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی های وانمودی (شعر) بر افزایش میزان خلاقیت دختران بی سرپرست است.
روش
این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی مداخله ای است که به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل و در سه مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری انجام شد که در زمره تحقیقات کاربردی به حساب می آید. تعداد 20 نفر از کلیه ی کودکان دختر بی سرپرست 6-3 سال تحت پوشش بهزیستی شهرستان تهران به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به طورتصادفی در دو گروه (آزمایش و گواه) جای گرفتند. آزمون خلاقیت تورنس در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای دو گروه و برنامه بازی های وانمودی شعر، در شش جلسه فقط در گروه آزمایش اجرا گردید. به منظور توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها
نتایج حاصل از تجزیه تحلیل نشان داد که آموزش بازی های وانمودی شعر بر افزایش خلاقیت کودکان دختر بی سرپرست تاثیر دارد و این تاثیر در طول زمان دارای پایداری است(01/ 0
نتیجه گیری
رفتار خلاق کودکان با تکنیکهای گوناگون مانند تخیل، بازی وانمودی، و شعر پرورش می یابد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!