نقش قابلیت های دانش محور در عملکرد شرکت ها، از دیدگاه قابلیت های سازمانی (مدل قابلیت های سازمانی دانش محور - عملکرد)

پیام:
چکیده:
مدیریت دانش به عنوان یکی از تسهیل کننده های عملکرد شرکت ها، توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف داشته است. به منظور اثربخشی مدیریت دانش از دیدگاه قابلیت های سازمانی، بایستی قابلیت های زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش مکمل یکدیگر بوده و از پیش آیندهای مناسب تغذیه شوند. بنابراین، فرآیند مدیریت دانش، متغیر مهمی است که قابلیت زیرساختی دانش، قابلیت های فناوری اطلاعات و راهبردهای رقابتی، ازطریق آن بر عملکرد شرکت ها اثر می گذارند. بر این اساس، مجموعه ی اثرات این متغیرها بر عملکرد، در نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری مدل سازی و مدل پیشنهادی مطالعه ی حاضر، به بوته ی آزمایش نهاده شد. بدین منظور، داده هایی از مدیران عالی 80 شرکت حوزه ی معاونت صنایع کوچک، مستقر در شهرک صنعتی توس و نیز شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری مشهد جمع آوری گردید. درنهایت، مدل پیشنهادی با اصلاحاتی جزئی مورد تایید قرار گرفت که در آن، قابلیت فرآیندی دانش به عنوان متغیر واسطه ای قدرتمندی برای اثرگذاری سایر متغیرها بر عملکرد مشخص گردید. از میان سه متغیر مستقل مورد مطالعه، قابلیت زیرساختی و راهبرد رقابتی، مستقیما بر عملکرد اثر می گذارند ولی اثرگذاری متغیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد، تنها ازطریق سایر متغیرهای مدل اعمال می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!