ارزیابی کارآیی وتلند مصنوعی زیر سطحی با جریان افقی در تصفیه فاضلاب

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

مطالعات محدودی روی سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب توسط وتلندهای مصنوعی زیر سطحی در شمال ایران انجام شده است. هدف کلی این تحقیق، تعیین کارآیی سیستم پایلوت وتلندهای مصنوعی و کارآیی سیستم با جریان افقی زیر سطحی برای انواع آلاینده است.

مواد و روش ها

این مطالعه با استفاده از وتلند مصنوعی جریان افقی برای حذف BOD،COD، TKN وTP فاضلاب انجام شد. ابعاد 4 حوضچه مورد استفاده عبارت است از: 6 متر طول، 5/1 متر عرض و 8/0 متر عمق تراکم نی 16 ریزوم نی در متر مربع بود. جهت ارزیابی عملکرد گیاه نی، یک حوضچه، به عنوان حوضچه شاهد که فاقد نی بود در نظرگرفته شد. حوضچه ها به صورت موازی استقرار داشتند. از گیاه متداول منطقه به نام Phragmitis Australis استفاده گردید. نمونه های فاضلاب از ورودی وخروجی وتلند مصنوعی زیر سطحی اخذ و جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه دانشکده بهداشت منتقل و آزمایشات لازم براساس مرجع استاندرد متد برای آب و فاضلاب عمل شد.

یافته ها

میانیگن حذف با استفاده از وتلند زیرسطحی جریان افقی نشان داد که درصد کارایی حذف در حوضچه شاهد که فاقد نی بود برای BOD، COD،TKNوTP و کدورت (NTU) به ترتیب 11/47، 26/70، 83/50، 69/19، 69/91 و برای حوضچه داری گیاه نی فراگماتیس استرالیس درصدکارایی حذف برای BOD،COD، TSS،TKN،TP به ترتیب 47/81، 5/78، 87/87، 18/76 و 80/97 به دست آمد. بهترین زمان ماند هیدرولیکی 6 روز تعیین شد و سایز 10 میلی متر گراول مناسب تر از سایز 20 میلی متر است.

استنتاج

این سیستم به عنوان یک سیستم کارآمد می تواند در کاهش آلاینده های متداول فاضلاب در حد استانداردهای تصفیه ثانویه فاضلاب ها و در حذف ازت و فسفر بالاتر از سیستم های متداول تصفیه در دفع پسآب به آب های سطحی و زیرزمینی و آبیاری در مزارع کشاورزی موفق باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234672 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.