نقش اعتقادت معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
بسیاری از دانشمندان معاصر غربی بر این باورند که، یکی از اساسی ترین نیازهای انسان معاصر، نیاز به دین و ارزش های معنوی است. زیرا ایمان به خدا نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد که او را در تحمل سختی ها کمک می کند و نگرانی و اضطراب را دور می سازد و قرائت دعا می تواند به عنوان یک نوع درمان تسکینی، محرکی برای ایجاد پاسخ های فیزیولوژیک و سایکولوژیک در بیمار باشد. بنابراین، هدف اساسی این مطالعه، بررسی نقش اعتقادات معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی، پشگیری و کاهش اختلالات روانی بود.
روش بررسی
برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شد. در این پژوهش سعی شد بر اساس آموزه های اسلامی، مفاهیم و مضامین مرتبط با سلامت روان و اختلالات روانی مورد شناسایی، توصیف و تحلیل قرار گیرد
یافته ها
نتایج تحلیلی پژوهش های متعدد انجام شده، بیانگر آن بود که بین افسردگی و اعتقادات مذهبی در سطح 05/0P ارتباط معنادار وجود داشت و همچنین بین میزان باورهای دینی و اسلامی و میزان همسرآزاری افراد، رابطه ی معکوس برقرار است.
نتیجه گیری
به طور کلی نتایج تحقیقات بیانگر آن است که، بین اعتقادات دینی و سلامت روانی رابطه ی معناداری وجود دارد و افرادی که دارای اعتقادات قوی تری هستند، از آرامش روانی بیشتری برخوردارند و همچنین پایبندی به فرایض اسلامی، نقش پیشگیری کننده و کاهش دهنده در بسیاری از اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی، انحرافات جنسی، خودکشی، همسر آزاری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
62 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1237370 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!