عوامل موثر در پذیرش بیمه مراتع توسط دامداران استان سمنان

پیام:
چکیده:
صنعت بیمه یکی از عوامل موثر در توسعه کشاورزی پایدار است. مراتع کشور، که تاثیرپذیری بیشتر و زودهنگام تری از پدیده هایی مانند خشکسالی دارد، به رغم گستردگی اش، سطح محدودی از آن ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. از حدود 4/86 میلیون هکتار مراتع کشور کمتر از سه میلیون هکتار تحت پوشش بیمه قرار دارد. استان سمنان، در مقایسه با سایر مناطق کشور، سطح بیشتری از مراتع را تحت پوشش بیمه قرار داده است. بنابراین، در این تحقیق، عوامل موثر در پذیرش بیمه مراتع توسط دامداران استان سمنان بررسی شد. این تحقیق از جنبه هدف کاربردی - تجربی و از جنبه جمع آوری اطلاعات پیمایشی و همچنین اسنادی و کتابخانه ای است. جامعه آماری مورد نظر نیز همه مرتع داران استان سمنان است. از این میان 147 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه آماری انتخاب شد که 75 نمونه مربوط به مرتع داران پذیرنده بیمه است و 72 نمونه مربوط به مرتع داران نپذیرنده بیمه. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد شرکت در کلاس ترویجی، میزان تولید مرتع، میزان دریافت وام قرق، و درآمد مرتع دار تاثیر مثبت و معنی دار و افزایش تعداد دام (مازاد بر ظرفیت مرتع) مرتع دار تاثیر منفی و معنی داری در پذیرش بیمه مرتع داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p1238710 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.