ارتباط سطح تستوسترون با پروفایل لیپیدی در مردان مبتلا به توکسوپلاسموز مزمن و مردان سالم

پیام:
چکیده:
توکسوپلاسما گوندی یک تک یاخته بیماریزای مهم انسان و حیوانات است. این انگل می تواند باعث عفونت های شدید و سقط جنین گردد. ارتباط سطح کلسترول و سایر لیپیدهای خونی در انسان آلوده به انگل مورد توجه افراد مختلفی قرار گرفته است. شواهدی وجود دارد که سطح تستوسترون و لیپید های میزبان در پاتوژنز انگل توکسوپلاسما دخیل هستند. لذا در این مطالعه به اندازه گیری و مقایسه سطح تستوسترون و لیپید های سرمی در مردان مبتلا به توکسوپلاسموز و مردان غیر مبتلا پرداختیم. این مطالعه مقطعی مورد - شاهدی بر روی 200 مرد 20 تا 29 سال مراجعه کننده به آزمایشگاه قبل از ازدواج اراک انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه، 5 میلی لیتر نمونه خون از آنان گرفته شده و سرم آن جدا شد. سپس آزمایش تشخیص توکسوپلاسموز و اندازه گیری تستوسترون بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که سطح تستوسترون در هر دو گروه مورد و شاهد در حد نرمال بوده ولی سطح این هورمون در گروه مورد به طور معنی دار پایین تر از گروه شاهد بود. همچنین سطح لیپیدهای سرمی در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی دار نداشت. مطالعه رابطه بین سطح تستوسترون و لیپید های سرم در گروه مورد و شاهد نشان داد که یک همبستگی منفی معنی داری بین سطح این هورمون و سطح تری گلیسرید وجود دارد. همچنین یک همبستگی مثبت و معنی داری بین سطح تستوسترون و سطح HDL وجود دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1238774 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!