مقایسه دو روش شیردهی کرال و معمول بر رفتار شیردهی موفق در دو ساعت اول بعد از زایمان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
روش تماس مداوم پوستی بین مادر و نوزاد با القای اولین شیردهی، چهارمین قدم از ده قدم شیردهی موفق بین یک تا دو ساعت اول تولد است و منجر به ارایه رفتارهای شیردهی زودرس می شود. تحقیق حاضر با هدف مقایسه دو روش شیردهی کرال و معمول بر رفتار شیردهی موفق در دو ساعت اول بعد از زایمان انجام شد.
مواد و روش ها
این کارآزمایی بالینی از سال 90-1387 در اتاق زایمان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان، بر روی 60 نمونه انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شیردهی کرال (60 دقیقه تماس) و شیردهی معمول (15 دقیقه تماس) تقسیم شدند. گروه کرال بلافاصله بعد از تولد (قبل از انجام هر گونه اقدامی) روی پوست ناحیه بین سینه ها تا شکم مادر قرار گرفتند تا خود، خزیدن به سمت سینه را بدون کمک شروع کنند. گروه شیردهی معمول تنها به مدت 15 دقیقه روی شکم مادر قرار گرفتند. سپس، در هر دو گروه نوزادان به صورت پیچیده در شان یا پتو نزدیک مادر قرار گرفتند و با کمک مراقب، شیردهی انجام شد. طی این مدت، 6 متغیر حرکات زودرس نمایشی و 4 متغیر رفتار شیردهی موفق با مقیاس IBFAT (Infant breastfeeding assessment tool) و رضایت مادران از حس پوستی با نوزاد با مقیاس 5 درجه ای (5-0) اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری Independent t و Mann-Whitney آنالیز گردید.
یافته ها
چهار رفتار تغذیه با شیر مادر (001/0 > P) و چهار حرکت زودرس شیردهی (001/0 > P) در گروه کرال به نحو معنی داری بهتر بود. همچنین، میانگین رضایت حس تماس پوستی با نوزاد در گروه کرال (62/0 ± 37/4) به شکل معنی داری بالاتر از گروه معمول (85/0 ± 93/1) بود.
نتیجه گیری
در این مطالعه، روش کرال موفق تر از روش معمول شیردهی بود و با توجه به رضایتمندی مادران جوان، می توان جهت ارتقای شیردهی موفق این روش را توصیه نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1239599 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!