مقایسه تاثیر پماد سولفادیازین نقره 1 درصد و پماد گیاهی فاندرمول بر کاهش درد بیماران با سوختگی درجه دو

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سوختگی، یکی از معضلات جامعه امروزی است که ضایعات جبران ناپذیر و مسایل جانبی بسیاری را برای بیمار و خانواده وی به همراه دارد. درد به عنوان یکی از عوارض اولیه زخم سوختگی به شمار می آید و تسکین درد یک نیاز اساسی و حق همه بیماران است. این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه اثر تسکینی پمادهای سوختگی سولفادیازین نقره 1 درصد و پماد گیاهی فاندرمول انجام شد.
مواد و روش ها
در این پژوهش کار آزمایی بالینی که در سال 1389 در درمانگاه سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان انجام شد، 50 بیمار دارای زخم سوختگی درجه دو مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه تحت درمان با پماد فاندرمول و سولفادیازین نقره 1 درصد قرار گرفتند و پانسمان شدند. شدت درد توسط معیار مقیاس دیداری شدت درد (Visual analogue scale یا VAS) اندازه گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های 2χ، Mann-Whithney و Wilcoxon استفاده شد.
یافته ها
شدت درد در گروه تحت درمان با پماد فاندرمول، در زمان قبل (25/0 ± 87/4) و بعد از پانسمان (39/0 ± 87/2) اختلاف آماری معنی داری داشت (001/0 > P)؛ اما شدت درد در گروه تحت درمان با سولفادیازین نقره 1 درصد، در زمان قبل (19/0 ± 01/5) و بعد از پانسمان (26/0 ± 88/4) اختلاف آماری معنی داری نشان نداد (213/0 = P). در مرحله پس از پانسمان، بین شدت درد در دو گروه اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (001/0 = P).
نتیجه گیری
در این مطالعه پماد گیاهی فاندرمول، در تسکین درد موثرتر از پماد سولفادیازین بود؛ بنابراین شاید بتوان آن را به عنوان روشی مناسب در تسکین زخم های سوختگی توصیه نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1239602 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!