تعیین ضریب نفوذ و تغییرات غلظت سوخت هیدروکربنی در سوخت آمینی(علمی-ترویجی)

پیام:
چکیده:
به دلیل نفوذ سوخت آمینی و هیدروکربنی در موتور با سوخت مایع هیدروکربنی، غلظت سوخت با زمان تغییر می کند. بنابرین برای استارت ایمن موشک، باید میزان تغییرات غلظت سوخت آمینی با زمان پیش بینی و در صورت خارج شدن آن از محدوده مجاز، مخزن سوخت موشک تخلیه و مجددا شارژ شود. در این تحقیق، میزان نفوذ سوخت هیدروکربنی در سوخت آمینی و تغییرات غلظت سوخت آمینی در زمان های مختلف پس از شارژ سوخت، به صورت عددی محاسبه و با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده است.برای این منظور، ابتداضریب نفوذ مربوطه بدست آمد. نتایج نشان داد در دمای 20 درجه سانتی گراد ضریب نفوذ cm2/s6-10×4/9 با انحراف مطلق از میانگین معادل 037/0، همخوانی خوبی با نتایج تجربی دارد. سپس برای بررسی تاثیر شرایط دمایی محیط بر پدیده نفوذ دو سوخت، رابطه ای برای پیش بینی میزان تغییرات ضریب نفوذ با دما ارائه شد کهغلظت پیش بینی شده با این ضریب نفوذ، تطابق خوبی با داده-های تجربی نشان داد. در نهایت، رابطه ای برای پیش بینی میزان تغییرات سوخت آمینی بر حسب پارامتر بدون بعد z/√Dt ارایه شد که تطابق خوبی با داده های تجربی نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1239881 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!