مقایسه تعادل دینامیک اندام تحتانی با استفاده از آزمون های عملکردی در ورزشکاران فوتبالیست،هندبالیست و تکواندوکار: مطالعه مقدماتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ورزشکاران گروه های مختلف ورزشی جهت انجام مهارت های مختص به رشته ی خود به تعادل دینامیک اندام تحتانی نیاز دارند.سوالی که می تواند مطرح شود این است که آیا ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی از لحاظ تعادل دینامیک اندام تحتانی با یکدیگر تفاوتی دارند؟ این مطالعه با هدف مقایسه ی تعادل دینامیک اندام تحتانی با استفاده از آزمون های عملکردی در ورزشکاران فوتبالیست، هندبالیست و تکواندو کار انجام شد.
روش بررسی
30 ورزشکار مرد سالم از 3 رشته ی ورزشی فوتبال، هندبال و تکواندو (هر کدام 10 نفر)با میانگین سنی 06/0 ± 83/23 سال در این مطالعه شرکت داشتند. مقایسه ی تعادل دینامیک اندام تحتانی توسط چهار آزمون دوی رفت و برگشت سریع (shuttle run:SR)، پرش به شکل 8 (figure of 8 hop:FEH)، پرش از سمتی به سمت دیگر (side to side hop:SSH) و پرش چابکانه (agility hop:AH) انجام شد و از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
یافته ها
میانگین نمره ی آزمون های SR، FEH و AH در تکواندو کارها نسبت به فوتبالیست ها و هندبالیست ها بیشتر بود(به ترتیب 26/0 ± 11/7، 09/1 ± 86/9 و 31/1 ± 2/9). فوتبالیست ها در آزمون SSH بالاترین نمره را نسبت به تکواندوکاران و هندبالیست ها کسب کردند (84/0 ± 52/7) و هندبالیست ها در آزمون FEH نسبت به فوتبالیست ها نمره ی بالاتر و نسبت به تکواندوکاران نمره ی پایین تری را کسب کردند (94/0 ± 59/9).درمقایسه بین گروه های ورزشی تنها درنمرات آزمون های SR و AH تفاوت معنی داری مشاهده شد (به ترتیب03/0 p= و 01/0 p=).
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که تعادل دینامیک اندام تحتانی در ورزشکاران رشته های ورزشی تکواندو،هندبال و فوتبال میتواند متفاوت باشد و به نظر می رسد فوتبالیست ها و هندبالیست ها نسبت به تکواندوکاران به سرعت و چابکی بیشتری جهت انجام مهارت هایشان نیاز دارند. این مسئله در طراحی تمرینات اختصاصی ورزشکاران باید مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1240478 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!