شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال تحصیلی 1390-1391

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کیفیت در نظام دانشگاهی از ابعاد مختلف مورد توجه است. یکی از مشخصه های وضعیت مطلوب در دانشگاه برآورده شدن انتظارات دانشجویان از فرایند خدمات آموزشی است. این مطالعه باهدف تعیین شکاف بین انتظارات و خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علومپزشکی خراسان شمالی درسال1390صورت گرفت.
مواد و روش کار
این مطالعه توصیفی تحلیلی درسال1390دردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به روش مقطعی انجام شد.ازدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که به روش طبقه ای نسبتی و درهرطبقه به روش تصادفی منظم انتخاب شدند،مورد پرسش قرار گرفتند.گردآوری داده هابامراجعه به واحدهای پژوهش و به کمک پرسشنامه SERVQUAL انجام شد. داده های پژوهش به کمک روش های آمارتوصیفی و تحلیلی،و با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد در هر پنج بعد کیفیت خدمات،شکاف وجود داشت. بیشترین میانگین شکاف دربعدتضمین3/1±2/2- مشاهده گردید و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد اطمینان0/1±62/1- بود. دانشجویان مقاطع بالاتر به طور معنی داری شکاف خدمات درتمام ابعاد را بیشتر ارزیابی کردند(05/0P <)
نتیجه گیری
انتظارات دانشجویان فراتر از درک آنهاازوضعیت موجود است و در هیچکدام از ابعاد خدمات آموزشی،انتظارات آنهابرآورده نشده است. در راستای بهبود کیفیت خدمات آموزشی،کلیه ابعادبه ویژه بعد تضمین در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بایدموردتوجه قرارگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
715 تا 721
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243263 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!