بررسی باور به جایگاه درونی کنترل سلامت وارتباط آن با خودکارآمدی جهت انجام ماموگرافی درزنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خودکارآمدی به باورفردی در خصوص انجام رفتار تاکید می کند و باور به این نکته که تا چه حد کنترل سلامت بر عهده افراد می باشد می تواند باعث بروز رفتارمناسب بهداشتی گردد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر باور به جایگاه کنترل سلامت درونی بر میزان خودکارآمدی زنان جهت انجام ماموگرافی می باشد.
مواد و روش کار
مطالعه تحلیلی در سال 91 در شهرسبزوار انجام و جامعه پژوهش شامل راکلیه زنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان تشکیل دادند. با روش نمونه گیری تصادفی ساده 150 زن وارد مطالعه شدند وپرسشنامه از طریق مصاحبه تکمیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری، محتوی وروایی سازه انجام و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ وآزمون مجدد بررسی گردید. تحلیل های این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری 21 SPSS و نرم افزار16 Amos صورت گرفت واز آزمون همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام جهت بررسی ارتباط بین متغیر هااستفاده شد. سطح معنی داری آزمون در این مطالعه کمتر از05/0 بود.
یافته ها
میانگین سنی زنان در این مطالعه 88/6±48/44 و بیشترین امتیاز مربوط به باور به جایگاه درونی کنترل سلامت (13/3±65/30) بود. بین جایگاه کنترل درونی سلامت با خودکارآمدی زنان در خصوص رفتار ماموگرافی همبستگی مثبت وارتباط معنی دار مشاهده گردید)01/0 P<) و با آزمون رگرسیون گام به گام، به ازای 1 واحد افزایش در متغیر مرکز کنترل درونی، افزایشی معنی دار به اندازه 547/0 در متغیر خودکارآمدی مشاهده گردید.
نتیجه گیری
باور به مرکز درونی کنترل سلامت می تواند بر میزان خودکارآمدی زنان با سابقه فامیلی سرطان پستان جهت انجام ماموگرافی تاثیر گذار باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
869 -878
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243297 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!