ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی، 36 جمعیت از گونه Dactylis glomerata در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در شرایط آبی با سه تکرار در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک هر جمعیت اندازه گیری شد. براساس تجزیه واریانس تنوع معنی داری در بین جمعیت های مورد بررسی برای عملکرد علوفه و تعداد ساقه در متر مربع در سطح 1% و برای روز تا گرده افشانی، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم و طول میانگره در سطح 5% مشاهده شد. بیشترین میزان ضریب تغییرات ژنتیکی و وراثت پذیری عمومی برای عملکرد علوفه خشک و تعداد ساقه در بوته و کمترین مقدار برای عرض برگ پرچم بدست آمد. همبستگی فنوتیپی معنی داری (01/0>P) برای عملکرد علوفه خشک با روز تا گرده افشانی، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول میانگره و تعداد ساقه در متر مربع مشاهده شد. مقایسه میانگین گروه های حاصل از تجزیه خوشه اینشان داد که جمعیت های 1، 12، 3، 5، 15 و 8 عملکرد علوفه و رشد رویشی مطلوبی داشتند. تجزیه به عامل ها، نشان داد که عامل اول و دوم به ترتیب 87/34 و 21/19 درصد از کل واریانس موجود در ساختار داده ها را توجیه نمودند. نتایج مقایسه میانگین و تجزیه خوشه ایصفات توسط گروه-بندی جمعیت ها براساس عامل اول و دوم تایید شد. براساس دو عامل اول جمعیت های 1، 12، 15، 22 و 3 بیشترین رشد رویشی و زایشی را داشتند. در مجموع جمعیت های 1، 12، 3 و 15 برای صفات زایشی و رویشی برتر بودند و به منظور تولید ارقام ساختگی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه قابل معرفی می باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
315
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243333 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.