اجرا و ارزشیابی آموزش جامعه نگر به روش Service learning:یادگیری همزمان با ارائه خدمت در مرکز سالمندی

پیام:
چکیده:
مقدمه
رشد جمعیت سالمند در دنیا رو به افزایش است. بکارگیری روش یادگیری همزمان با ارائه خدمت می تواند به منظور کاربردی نمودن خدمات دانشجویان در سطح جامعه، روشی مناسب و سودمند باشد. هدف از این مطالعه تقویت دانش و مهارت بررسی، برقراری ارتباط و آموزش سالمندان با تاکید بر پیشگیری اولیه و ارزشیابی روش یادگیری همزمان با ارائه خدمت در دانشجویان پرستاری بود.
روش ها
مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی و از نوع ارزشیابی می باشد. برای اجرای این طرح مراحل الگوی طراحی آموزشی سیستمی ADDIE اجرا شد. 14 نفر از دانشجویان داوطلب برای اجرای فرآیند به طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که به مدت 16 ساعت در دو گروه، در خانه سالمندان لاهیجان با حضور مربی کارآموزی نمایند. از یادداشت تاملی، بحث گروه متمرکز و مشاهده عملکرد برای ارزیابی استفاده شد.
یافته ها
تم های «تجربه خوب»، «یادگیری اهمیت مراقبت روانی سالمندان»، «درس زندگی» و «شناخت سالمند» «تقویت حس نوع دوستی و کمک به دیگران»، «اهمیت مشارکت مردمی»، «یادگیری اصولی ارتباط با سالمند» از مصاحبه گروه متمرکز و یادداشت های تاملی استخراج شد و در مشاهده عملکرد تمامی دانشجویان نمره بالای 17 از 20 را کسب نمودند.
نتیجه گیری
یادگیری همزمان با ارائه خدمت، دانشجویان را در موقعیت های تجارب متفاوت یادگیری مانند کار با موسسات اجتماعی بهداشتی و مواجهه با جمعیت های خاص مانند سالمندان در جامعه قرار می دهد و سبب درک عمیق تفاوت های فرهنگی و ارزش ها، و مسائل سالمندان می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243416 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.