بررسی اثر عصاره ی گال های بلوط ایرانی بر رشد تعدادی از باکتریهای بیماری زای گیاهان در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
در این تحقیق اثر غلظت های مختلف عصاره های آبی، استونی و متانولی گال های زنبور Aphelonix persica روی درختان بلوط ایرانی که از جنگل های زاگرس جمع آوری، خشک و آسیاب شده بودند، بر روی رشد باکتریهای Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli عامل بیماری سوختگی معمولی لوبیا، Erwinia. amylovora عامل بیماری آتشک سیب و گلابی، Agrobacterium tumefaciens عامل بیماری گال مو و Psuedomonas syringae pv. tabaci عامل بیماری آتشک توتون مورد بررسی قرار گرفت. خواص ضد باکتریایی عصاره ها با اندازه گیری قطر هاله ی بازدارندگی در غلظت های مختلف 10، 50 و 100 میلی گرم از عصاره در میلی لیتر حلال از دو روش نشت در آگار و دیسک های کاغذ صافی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد اندازه ی قطر هاله ی بازدارندگی در بیشتر موارد با میزان غلظت عصاره ها نسبت مستقیم دارد. براساس میزان بازدارندگی، باکتریهای E. amylovora و A. tumefaciens دارای کمترین و باکتریهای Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli و Psuedomonas syringae pv. tabaci دارای بیشترین بازدارندگی در برابر غلظت های مختلف عصاره ها اعم از آبی، استونی و متانولی بودند.
زبان:
فارسی
صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1245985 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!