تاثیر دوره های مختلف آبیاری و کلن های صنوبر بر تراکم سوسک برگ خوار صنوبر (Col. Chrysomelidae(Chrysomela populi و سوسک چوب خوار صنوبرMelanophila picta(Col. Buprestidae در کرج

پیام:
چکیده:
همراه با پژوهش هایی که طی سال های 1390-1387 به منظور بررسی تاثیر دوره های آبیاری بر عملکرد کلن های برتر صنوبر در کرج انجام شد، تراکم دو آفت کلیدی صنوبر L. Chrysomela populi و Melanophila picta (PALL.)روی این کلن ها مقایسه گردید. کلن های صنوبر در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده با 3 تیمار اصلی (دوره های 4، 8 و 12 روزه آبیاری) با 3 تکرار و 9 تیمار فرعی (کلن های صنوبر) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج کاشته شده بودند. برای نمونه-برداری از C. populi، چهار درخت از هر کرت فرعی و از هر درخت 8 برگ به طور تصادفی انتخاب شد و تعداد لاروهای سنین مختلف روی آن شمارش و سطح آنها برای تعیین تراکم آفت در واحد سطح محاسبه گردید. برای نمونه برداری از M. picta، چهار درخت از هر کرت فرعی انتخاب و تنه آنها با پارچه توری بسته شد و در بهار سال آینده تعداد حشرات کامل خارج شده از تنه ها شمارش و تراکم آفت در واحد سطح محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که دوره های آبیاری و کلن های صنوبر بر تراکم های C. populi و M. picta به طور معنی داری تاثیرگذار بوده است (05/0 =α). اثر متقابل دوره های آبیاری و کلن بر تراکم سوسک برگخوار بی تاثیر بود، درصورتی که بر تراکم سوسک چوبخوار به طور معنی داری تاثیرگذار بود. بیشترین تراکم سوسک برگخوار صنوبر در دوره 4 و 8 روزه آبیاری و بیشترین تراکم سوسک چوبخوار صنوبر در دوره 8 و 12 روزه مشاهده شد. تراکم C. populiروی کلن P. n. betulifolia برابر با 0340/0 و روی کلن P. d. 69.55برابر با 0018/0 بود. البته بین این دو کلن اختلاف معنی داری مشاهده شد. بیشترین تراکم سوسک چوبخوار صنوبر روی کلن P. e. triplo و در دوره 8 و 12 روزه آبیاری مشاهده شد. متوسط تراکم سوسک M. picta روی کلن P. e. triplo برابر با 0029/0 و در دوره های 4، 8 و 12 روزه آبیاری به ترتیب برابر با 0005/0، 0036/0 و 0045/0 بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1245993 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!