اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط تنش شوری

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه عدس در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل پیش تیمار با آب مقطر و سالیسیلیک اسید در دو سطح (2/0 و 5/0 میلی مولار) به مدت 4 ساعت و شاهد بدون پیش تیمار، سه رقم عدس (کرمانشاه، کیمیا و گچساران) و شوری که شامل پنج سطح (صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار) معادل (صفر، 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر) بودند. پس از جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، فعالیت آنزیم های کاتالاز، پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز و میزان مالون دی آلدئید ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث کاهش درصد جوانه زنی شد. همچنین، سالیسیلیک اسید تاثیر مثبتی بر جوانه زنی داشته، باعث افزایش همه عوامل جوانه زنی در شرایط تنش و بدون تنش شد. سنجش فعالیت آنزیمی نشان داد که فعالیت آنزیم ها در شرایط تنش شوری افزایش یافته، سالیسیلیک اسید با کاهش اثر تنش شوری باعث کاهش فعالیت این آنزیم ها می شود. رقم کرمانشاه نسبت به دو رقم دیگر در برابر شرایط تنش شوری مقاومت بیشتری از خود نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1247582 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.