عوامل مرتبط با بروز کمردرد بعد از بی حسی نخاعی در جراحی سزارین

پیام:
چکیده:
مقدمه
بی حسی نخاعی روش انتخابی بیهوشی برای سزارین است. یکی از مهمترین دلایل امتناع از این روش کمردرد می باشد. پژوهش حاضر جهت بررسی عوامل مرتبط با بروز کمردرد بعد از سوراخ شدن دورا در جراحی سزارین انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مقطعی تحلیلی، بر روی200 بیمار40-20 ساله کاندید سزارین تحت بی حسی نخاعی با وضعیت فیزیکی یک واورژانس یک انجمن متخصصین بیهوشی آمریکا(American Society of Anesthesiologists) در 12 ماه صورت پذیرفت. روش بی حسی در حالت نشسته و با سوزن شماره ی 25 یکبار مصرف با 75 میلی گرم لیدوکایئن 5 درصد و 25 میکروگرم فنتانیل انجام شد. بیماران در 24 ساعت اول(مصاحبه حضوری) بعد از جراحی و هفته اول(بصورت تلفنی) از لحاظ بروز کمردرد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها
بروز کمر درد در 24ساعت اول5% و در هفته اول بعد از بی حسی نخاعی 5/9% بود. فاکتورهای سن و انجام بی حسی نخاعی در فضاهای پایین تر، وجود تهوع و استفراغ، سردرد بعد از سوراخ شدن دورا و بالا آمدن سطح بی حسی نخاعی با بروز کمردرد در 24 ساعت اول و نیز سن و بروز تهوع و استفراغ با ایجاد کمردرد در هفته اول ارتباط معنا دار داشت(05/0 P<).
بحث و نتیجه گیری
میزان بروز کمردرد پایین بود، لذا می توان با ارائه این نتایج به جراحان زنان و بیماران، آنها را به انتخاب روش بی حسی نخاعی تشویق نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1249700 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!