ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد ایلام با رویکرد فازی

پیام:
چکیده:
سنجش سطح تغذیه گرایی مخازن سدها به عنوان یکی از مهمترین مسائل مطرح در مدیریت کیفیت آب، همواره مورد توجه مدیران و سیاست گذاران بوده است. با توجه به پیچیدگی فرآیند تغذیه گرایی، تعیین شدت مغذی شدن پیکره آبی با روشی واحد و با قطعیت کامل امکان پذیر نمی باشد. تئوری فازی رویکردی است که بوسیله آن می توان عدم شفافیت و عدم قطعیت بین مرزهای سطوح مختلف تغذیه گرایی را مشخص نمود. در این تحقیق، از شاخص آنتروپی-فازی تغذیه گرایی و شاخص سطح تغذیه گرایی، جهت تعیین وضعیت تغذیه گرایی رولایه و زیرلایه مخزن سد ایلام در یک بازه زمانی یک ساله استفاده شده است. این شاخص ها بر اساس پارامترهای کلروفیل a، فسفر کل و درصد اشباع اکسیژن، تحت دو سناریو، وزن دهی و محاسبه شده اند. بر اساس سناریو یک، وزن نسبی شاخص ها از روش ترکیبی آنتروپی-فازی و تحلیل سلسله مراتبی محاسبه می گردد. در سناریو دوم، توزیع وزنی یکسان برای شاخص ها لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد که رولایه مخزن در اکثر ماه ها و تحت هر دو سناریو، با قابلیت اطمینان مناسب، در سطح تغذیه گرایی کم قرار دارد و تنها در ماه های تیر و مرداد دارای سطح تغذیه گرایی متوسط است. زیرلایه مخزن، دارای شرایط مشابه رولایه بوده، با این تفاوت که میزان عدم قطعیت در این لایه افزایش یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1260 -1269
لینک کوتاه:
magiran.com/p1249909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.