اثر بافت اجتماعی دو زبانه بر حافظه رویدادی خردسالان

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بافت اجتماعی دو زبانه بر حافظه رویدادی خردسالان است.
روش
بدین منظور 27 خردسال دو زبانه (ارمنی و فارسی زبان) در سه رده سنی 24، 30 و 36 ماهه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و گروه خردسالان یک زبانه (فارسی زبان) با آن ها همتا شدند. به منظور سنجش مهارت های حافظه، عملکرد تقلیدی آن ها با آزمون حافظه عملی، در سه مرحله بررسی و سه نوع ارزیابی خط پایه، ارزیابی آنی و ارزیابی با تاخیر در خردسالان مقایسه شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد.
یافته ها
نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین دو گروه از نظر مهارت های حافظه تفاوت معناداری دیده نشد. اما تفاوت دو جنس معنادار بود بدین صورت که دختران نسبت به پسران برتری داشتند. همچنین بین ارزیابی های گوناگون (پایه، آنی و با تاخیر) تفاوت معنادار دیده شد. بدین صورت که ارزیابی آنی و با تاخیر از پایه بهتر بود.
نتیجه گیری
در این پژوهش مهارت های زبانی خردسالان به عنوان عامل مهمی در عملکرد آن ها در تکالیف تقلید توالی ها بود. بر همین روال یافته های اخیر پیشنهاد می کند حداقل تا دو سالگی زبان برای خردسالان عامل تعیین کننده و مهمی است از آنچه که به حافظه می رود.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1249982 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.