پیش بینی گرایش وسواسی - اجباری شستشو بر اساس باورهای وسواسی

پیام:
چکیده:
مقدمه
در تبیین ابتلا به اختلال وسواسی – اجباری (OCD) تحقیقات اخیر معتقد به نقش کلیدی شش حوزه شناخت ناکارآمد شامل احساس مسئولیت برای صدمه و آسیب، ارزیابی تهدید و خطر، نیاز به برخورداری از اطمینان، اهمیت دادن به افکار، کنترل افکار و کمال هستند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای وسواسی (باورهای ناکارآمد) درپیش بینی گرایش به شستشوی وسواسی-اجباری است.
روش
390 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه های وسواسی – اجباری مادزلی و باورهای وسواسی(OBQ-44) به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شدند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.
یافته ها
تحلیل داده ها نشان دادند که باورهای ناکارآمد نیاز به یقین، کمال گرایی، اهمیت افکار، احساس تهدید و کنترل افکار، به ترتیب اهمیت قادرند تغییرات زیر مجموعه شستشوی وسواسی- اجباری را در افراد مورد مطالعه به طور معنادار(در سطح01/0 P<)پیش بینی کنند، که در این میان نیاز به یقین 33 درصد از واریانس متغیر ملاک شستشو را پیش بینی می کند. باور ناکارآمد کمال گرایی 5 درصد و اهمیت افکار و احساس تهدید هر دو 2 درصد و باور به کنترل افکار 1 درصد از این متغیر را پیش بینی می کنند.
نتیجه گیری
باورهای ناکارآمد وسواسی می توانند عامل زمینه ساز اختلال وسواسی-اجباری شستشو شوند. لذا در مداخلات درمانی، توجه به این باورها و اصلاح آن ها ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
331 -335
لینک کوتاه:
magiran.com/p1250132 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.