تاثیر متفاوت درختان و درختچه ای ها بر غنا و تنوع بانک بذر خاک زیر اشکوب (مطالعه موردی: استان کرمان، شهربابک)

چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تاج پوشش گونه های درختی و درختچه ای بنه (Pistacia atlantica)، بادام کوهی (Amygdalus scoparia) و بادام خاکستری (Amygdalus eburnea)، بر تنوع و غنای گونه ای بانک بذر خاک زیر اشکوب انجام شد. تعداد 10 پایه از هر گونه انتخاب گردید. سپس در زیر تاج پوشش هر پایه و بیرون آن به صورت زوجی یک پلات مستقر گردید و نمونه برداری خاک از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متر در هر پلات صورت گرفت. ترکیب و تراکم بانک بذر خاک در نمونه ها با کشت در گلخانه اندازه گیری شد. از GLM برای بررسی تاثیر نوع گونه چوبی، تاج پوشش آنها و عمق نمونه برداری بر خصوصیات بانک بذرخاک استفاده شد. هم چنین از آزمون t جفتی برای مقایسه تنوع و غنای گونه ای بانک بذر خاک در زیر و بیرون تاج پوشش استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین میانگین غنای گونه ای بانک بذر خاک مربوط به زیر اشکوب گونه Pistacia atlantica با میانگین 24/0 بود که به طور معنی داری بیشتر از میانگین غنای گونه ای بانک بذر خاک دو گونه دیگر scoparia Amygdalus، Amygdalus eburnea به ترتیب با میانگین10/0 و 14/0 بود. بیشترین میزان تنوع گونه ای بانک بذر خاک را گونه Pistacia atlantica با میانگین 65/0 نسبت به دو گونه دیگر Amygdalus scoparia، Amygdalus eburnea، با میانگین 48/0، 53/0 داشت. به طورکلی، با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تاج پوشش گونه های درختی در مناطق خشک تاثیر بارزی بر بانک بذر خاک و حفظ و نگهداری بذور سایر گیاهان دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1251462 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!