استفاده از تئوری مدارهای الکتریکی جهت شناسایی کریدورهای مهاجرتی بین پناهگاه های حیات وحش موته و قمشلو در استان اصفهان

چکیده:
مدل سازی ارتباط بوم شناختی در سیمای سرزمین برای فهم گستره وسیعی ازفرآیند های بوم شناختی اهمیت دارد. به منظورمدل سازی ارتباطات بوم شناختی در بین زیستگاه ها و کاربرد این مدل ها در برنامه ریزی حفاظت، کمی نمودن اثر الگوهای مکانی سیمای سرزمین بر درجه ارتباطات زیستگاهی ضرورت دارد. اخیرا از مفاهیم تئوری مدارالکتریکی برای مدل سازی ارتباطات، پیش بینی الگوهای حرکت و شناسایی کریدور ها استفاده شده است. مدارالکتریکی شبکه ای از گره هاست که به وسیله رسیستور ها (بخش های الکتریکی هادی جریان) به یکدیگر متصل شده و میزان جریان عبوری از بین گره ها به وسیله اختلاف پتانسیل و مقاومت رسیستور ها تعیین می شود. کاربرد تئوری مدار در مسائل بوم شناختی به دلیل شباهت میان ارتباطات الکتریکی و ارتباطات بوم شناختی است. همان طور که افزایش تعداد یا پهنای رسیستور ها (در صورتی که به شکل موازی به یکدیگر متصل شده باشند)، جریان عبوری از مدار را در مقایسه با زمانی که تنها یک رسیستور باریک وجود دارد افزایش می دهد، افزایش تعداد یا وسعت زیستگاه هایی که جمعیت ها یا زیستگاه ها را به هم مرتبط می نماید نیز احتمال حرکت در میان آنها را افزایش می دهد. تئوری مدار، سیمای سرزمین را به عنوان سطحی رسانا درنظر می گیرد که هر پیکسل موجود در آن را به یک گره تبدیل نموده و با اتصال آن به گره های مجاورمداری الکتریکی تشکیل می دهد. نتایج حاصل از این تئوری، نقشه های جریان و ولتاژ است که به فرآیند های بوم شناختی مانند حرکت افراد ارتباط داده می شود. در این مطالعه از تئوری مدارهای الکتریکی برای بررسی ارتباطات زیستگاهی آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa subgutturosa)و قوچ و میش اصفهانی (Ovis orientalis isphahanica) بین پناهگاه های حیات و حش موته و قمشلو دراستان اصفهان استفاده و براساس نقشه های جریان، الگوی حرکت و ارتباطات عملکردی برای گونه های هدف و هم چنین نواحی مهم ارتباطی در منطقه مطالعه شناسایی گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1251476 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!